آزادی برای مردم

 

 


یکی دیگر از هزاران جنایت روزانه پلیس . ضرب و شتم زنان در هفت تیر به بهانه بد حجابی. زنان بیچاره بعد از کتک خوردن در حالیکه روسری بر سر نداشتند توسط مردم فراری داده شدند. زنانی که داد و فریاد میکنند و سوار ماشین های گشت نمیشوند دست آخر نجات پیدا میکنند ولی زنان بی سر و زبونی که بی صدا سوار ماشین میشوند و آروم اشک میریزند دست آخر جای در گوشه سیاهچال ها خواهند داشت. بمیرم برای مردم کشورم که این روزگارشونه

| Balatarin